Opplæring

BRUKEROPPLÆRING ER I DAG ET MYNDIGHETSKRAV

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at alt personell som arbeider med personløftere har dokumenterte kvalifikasjoner iflg. Arbeidsmiljøloven § 7,3c og § 14 H, «Utførelse av arbeid» Best nr 703 § 10-2.

Utstyrsspesifikk opplæring – arbeidsgivers ansvar:
 «Forskrift om utførelse av arbeid»; § 10.4  – Krav til utstyrsspesifikk opplæring:
«Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke arbeidsytstyret på en forsvarlig måte. Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.»

Flere av PLF`s medlemsbedrifter gir opplæring etter gjeldene lover og forskrifter. 

Målsetting

 • forebygge ulykker
 • øke sikkerheten
 • forbedre holdninger
 • forbedre opplæringskompetansen
 • at alle PLF medlemmer følger gjeldende lover, regler og forskrifter

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Forskrift om utførelse av arbeid stiller krav til dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av alt utstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Personløfter ligger inn under denne kategori utstyr som er beskrevet i Forskrift om utførelse av arbeid best. Nr 703 § 10-2.

Opplæringsplanen beskriver et minimum av kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av personløfter i h.h.t. forskriften. Forskriften forutsetter at fører av ulike typer personløftere i tillegg får spesialopplæring på det aktuelle utstyret som benyttes. Sikkerhetsopplæring i samsvar med forskrift: Best nr 703 «Utførelse av arbeid» § 10-2. Den kan også inngå i videregående opplæring innen flere yrkesfaglige studieretninger i videregående skole.

Riktig bruk av personløfter har meget stor betydning for sikkerheten for brukeren og andre, for å hindre at skader påføres personer eller omgivelser. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på brukeren, øvrig personell samt materiell. 

 • Opplæringen skal beskrive best mulig valg av personløfter, samt å gi rettledet undervisning i riktig bruk. 
 • Den skal fokusere på positive holdninger ved bruk av personløfter.
 • Å skape positive holdninger til sikkerhet er særdeles viktig under opplæringen.
 • Dessuten skal det beskrives hva uriktig oppstilling og bruk kan føre til. Opplæringen tar med eksempler på ulykker og konsekvenser som følge av ulykker.

Sporbar og tydelig dokumentasjon.

Grunnleggende HMS

Opplæring er påkrevet og ansvaret ligger hos arbeidsgiver.

Mini modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser skal være gjennomført

Teoretisk opplæring

Skal gis fra godkjent instruktør. Kandidatene skal etter endt opplæring gjennomføre en skriftlig eksamen og bestå.

Praksisopplæring

Skal gjennomføres som beskrevet i opplæringsplan med praktisk eksamen med instruktør på de aktuelle maskiner endelig sertifikat er registrert for.

Dokumentasjon

Alle faser i opplæringen skal være attestert, registrert, og lagret sporbart og tilgjengelig innenfor lovens krav.

Dokumentert opplæring

A + B = 7 timer
A + B + C = 8 timer

Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning + pauser.
Brukerveiledning fra produsent skal brukes før personløfter tas i bruk.
 • Være skikket til bruk av personløfter
 • Teoriundervisningen har ingen aldersbegrensning
 • Praksisopplæring kan begynne fra fylte 17 år
 • Skoleelever kan ha tidligere praksis under sakkyndig tilsyn fra skolen
 • Gjennomgått modul 1.1. eller tilsvarende.
Å gi blivende brukere en god grunnopplæring i teoretisk og praktisk sikker bruk av personløfter. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i mangfoldet av personløfterens konstruksjon, nød prosedyrer, virkemåter, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med oppstilling og bruk unngås.

Opplæringen dekker den teoretiske og praktiske sikkerhetsopplæringen som kreves for bruker av personløfter. Praksisdelen for de forskjellige personløfterklasser (A, B og eller C), er beskrevet i denne opplæringsplanen.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig – (muntlig) prøve. Når eleven har bestått prøven i de aktuelle personløfterklassene, og har deltatt i praktisk bruk av personløftere med veiledere i aktuelle klasser kan det utstedes kompetansebevis for bruker av personløfter.

Vedkommende må være fylt 18 år.
For å gi opplæring etter § 10-2 skal instruktør være pedagogisk kompetent og kvalifisert for den aktuelle opplæringen.

Instruktør skal lage passende teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver.

De typer maskiner som det gis opplæring på, må finnes fysisk tilstede under den teoretiske og praktiske del av opplæringen.
Under praktisk opplæring skal det være minimum 1 personløfter på 3 brukere. Det skal være instruktør til stede ved den praktiske delen av undervisningen.
Det skal være tilstrekkelig med instruktører i h.h.t. størrelsen på gruppen.

Om det er mangel på antall instruktører på den praktiske del av undervisningen må den praktiske del økes med 1,5 timer.

A + B = 4 timer
A + B + C = 6 timer

Med undervisningstimer menes her 45 minutter.

Alternativt dokumentasjon fra arbeidsgiver om at opplæringskandidaten har fått tilstrekkelig praksisopplæring i bedriften:

A + B = 25 timer
A + B + C = 50 timer

Praksisopplæringen må dokumenteres skriftlig på de typene personløfter det er gitt opplæring på.